بررسی رابطه بین رهبری اصیل و رهبری تحول آفرین با نوآوری با نقش تعدیلی تسهیم دانش در شهرداری اسفراین

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 297

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA16_055

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق تلاش شده است تا رابطه بین رهبری اصیل و رهبری تحول آفرین با نوآوری با نقش تعدیلی تسهیم دانش در شهرداری های استان خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفت . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و همبستگی محسوب می گردد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شهرداریهای استان خراسان شمالی به تعداد۴۲۰ نفر بودند که از این تعداد، ۲۰۰ نفر طبق جدول مورگان به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند جهت سنجش متغیرها از پرسشنامه برگرفته از مطالعه الراحیل و همکاران((۲۰۱۷ استفاده گردید روایی محتوا پرسشنامه توسط استاد راهنما مورد تایید قرار گرفت پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه سوالات ۰/۸۶ محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها بر حسب فرضیه های این پژوهش، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی، که جهت انجام تحلیل عاملی از نرم افزار SPSS و جهت بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. بین رهبری اصیل و رهبری تحول آفرین و نوآوری رابطه معناداری وجود همچنین بین تسهیم دانش و رهبری اصیل رابطه معناداری و جود دارد از طرفی تسهیم دانش رابطه بین رهبری اصیل و رهبری تحول آفرین و نوآوری را تعدیل می کند.

نویسندگان

رضا نوروزی

دانشجوی ارشد دانشگاه آزاد سبزوار

سمیه رجبی

دانشجوی ارشد دانشگاه اشراق