ازریابی وضعیت ابعاد آمادگی قلبی-تنفسی و شاخص متابولیک بدنMET زنان خانه دار شهر اردبیل

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 334

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRCSPUMA01_100

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف ازریابی وضعیت ابعاد آمادگی قلبی-تنفسی و شاخص متابولیک بدن MET زنان خانه دار شهر اردبیل به اجرا در آمد. برای این کار، تعداد ۱۶۰ نفر از زنان خانه دار شهر اردبیل با میانگین ± انحراف معیار سنی ۳۴,۰۴± ۸,۴۵ سال ، قد ۱۵۷,۷۱±۵,۱۴ سانتی متر ، و وزن ۷۱۰۸۹±۱۰,۸۰ کیلو گرم انتخاب و با استفاده از آزمون پله کویین از نظرابعاد آمادگی قلبی-تنفسی مورد ارزشیابی قرار گرفتند.نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که ۱۳ درصد از افراد مورد مطالعه از نظر آمادگی قلبی-تنفسی در وضعیت بسیار ضعیف و ضعیف، ۶۳ درصد متوسط به پایین و متوسط، ۲۳ درصد خوب و ۱ درصد خیلی خوب قرار دارند.همچنین همبستگی معکوس غیر معنی داری بین آمادگی قلبی-تنفسی با سن و درصد چربی بدن مشاهده شد(r=-/۲۱ ، r=-/۱۵ ).در عین حال همبستگی مثبت و غیر معنی داری بین آمادگی قلبی-تنفسی و توده بدون چربی بدن دیده شد(r=/۲۹ ).همچنین نتایج نشان داد که بیان آمادگی قلبی-تنفسی به ازای هر کیلو گرم از توده بدون چربی ملاک خوبی برای ارزیابی همبستگی آمادگی قلبی-تنفسی و عوامل ترکیب بدنی نمی باشد با توجه به یافته های پ ژوهش حاضر چنین می توان نتیجه گیری کرد که زنان خانه دار شهر اردبیل از نظر آمادگی قلبی-تنفسی در وضعیت مطلوب به سر نمی برند و هر چه سن این افراد بالا می رود، آمادگی قلبی-تنفسی کاهش یافته و درصد چربی بدن افزایش می یابد.

نویسندگان

معرفت سیاه کوهیان

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

راضیه رمضان زاده

دانشجوی کارشناسی راشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران