رابطه نیازهای بنیادین روانشناختی و آرزوهای شخصی با افکار خودکشی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 135

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE09_042

تاریخ نمایه سازی: 5 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه نیازهای بنیادین روانشناختی و آرزوهای شخصی با افکار خودکشی بود. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ هستند که تعداد ۲۰۰ نفر از دانشجویان زن دانشگاه پیامنور رامسر در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدندجهت گردآوری داده ها از پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی BSNQ ؛ لاگاردیا و همکاران، ۲۰۰۰ نمایه آرزو AI؛گروزت و همکاران، ۲۰۰۵ و مقیاس افکار خودکشی بک BSSI ؛ بک، ۱۹۷۹ استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن با نرم افزار SPSS-۲۰ انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد نیازهای بنیادین روانشناختی به طور منفی با افکار خودکشی ارتباط دارند P<۰/۰۵ بین آرزوهای شخصی زیبایی، ثروت و شهرت با افکار خودکشی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. اما بین آرزوهای شخصی امنیت و پیوندجویی با افکار خودکشی رابطه منفی و معنادار مشاهده شد. همچنین، سایر آرزوهای شخصی (همرنگی با دیگران، خودپذیری، همکاری اجتماعی، سلامتی، معنویت و لذتگرایی) با افکار خودکشی رابطه معنادار نداشتند. با توجه به نتایج پژوهش میتوان نتیجه گرفت که چگونگی ارضا نیازهای روانی و آرزوهای متفاوت افراد با افکار خودکشی در آنها مرتبط است.

نویسندگان

زینب ملائی توانی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر، مازندران، ایران

فرزانه قربان پور احمدسرگورابی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر، مازندران، ایران