تاثیر شیوه های تامین مالی بر عملکرد شهرداری شهرستان خوی با نقش تعدیلگر مدیریت ریسک

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 145

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMFECONF01_004

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1400

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه، بررسی تاثیر شیوه های تامین مالی با نقش تعدیل گر مدیریت ریسک بر عملکرد شهرداری شهرستان خوی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کارشناسان شهرداری در شهر خوی است. جمع آوری داده ها با پرسشنامه و به روش تصادفی ساده با حجم ۷۰ نمونه انجام شد. روایی و پایایی پرسشنامه قبل از توزیع با استفاده از نظر خبرگان و روش آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. در تجزیه وتحلیل از روش آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و ...استفاده شد، همچنین از آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها،آزمون کفایت نمونه وهمچنین برای آزمون فرضیات از آزمون معادلات ساختاری با رویکرد مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان میدهد شیوه های تامین مالی با نقش تعدیل گر مدیریت ریسک بر عملکرد شهرداری تاثیر مثبتی دارد. شیوه های تامین مالی بر عملکرد شهرداری تاثیر مثبت ی دارد. تامین مالی به شیوه استقراض بر عملکرد شهرداری تاثیر مثبتی دارد. تامین مالی به شیوه جریان نقدینگی بر عملکرد شهرداری تاثیر مثبتی دارد. شیوه های تامین مالی بر مدیریت ریسک تاثیر مثبت ی دارد. مدیریت ریسک بر عملکرد شهرداری تاثیر مثبتی دارد.

کلیدواژه ها:

شیوه های تامین مالی ، مدیریت ریسک ، عملکرد ، شهرداری.

نویسندگان

صادق واحدی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم انسانی، موسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران.

توحید کاظمی

استادیار، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ارومیه، ایران.

رضا محمدپور

استادیار، دانشکده اقتصاد و علوم انسانی، موسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران.