ارزیابی پارامترهای مؤثر بر نفوذپذیری و تزریق پذیری پی و تکیه گاه های ساختگاه سد کارون 4 با استفاده از آزمایش های برجا

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,085

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCHP03_757

تاریخ نمایه سازی: 3 فروردین 1391

چکیده مقاله:

تعیین تراوایی توده سنگ معمولا ب هوسیله آزمای شهای برجا صورت م یگیرد. برای تعیین خواص نفوذپذیری سن گه ا آزمایش لوژان ب هعنوان یکی از متداو لترین آزمای شهای صحرایی مورد استفاده قرار م یگیرد. با توجه به داد ههای حاصل از این آزمایشو تعبیر و تفسیر آ نها و همچنین در نظر گرفتن ویژگ یهای مغز ههای حاصل از حفاری م یتوان رفتار هیدرولیکی سن گها و نفوذپذیری آ نها را مورد تفسیر قرار داد. هدف از ارائه این مقاله بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر نفوذپذیری و تزری قپذیری تودهسنگ ساختگاه سد کارون 4 است. سد و نیروگاه کارون 4 در فاصله 180 کیلومتری جنو بغربی شهرستان شهرکرد در استانچهار محال و بختیاری واقع شده است. محور سد در کیلومتر 670 از مصب رودخانه کارون و در پا یی ندس ت محل تلاقی رودخانه ارمند و بازفت جانمایی شده است. با توجه به داد ههای حاصل از گمان ههای اکتشافی م یتوان درک بهتری از شرایطزمی نشناسی ساختگاه مذکور ب هدست آورد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات صحرایی ب هدس ت آمده ا ز انداز هگیر یها یژئوتکنیکی و آزمای شهای برجا خصوصیات زمی نشناسی مهندسی ساختگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سعی شده است ارتباط منطقی بین پارامترهای مورد بررسی ارائه شود

کلیدواژه ها:

آزمایش لوژان ، نفوذپذیری ، خورند دوغاب ، ساختگاه سد کارون 4 RQDتزریق پذیری

نویسندگان

میثم جعفری

کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

داوود زارع

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران

اکبر قاضی فرد

دکترای مهندسی عمران و محیط زیست، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، اصفها