نقش خودگویی در پیش بینی دل زدگی زناشویی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 197

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FAMILYRF09_002

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1400

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: برای شناخت بیشتر مسائل زندگی زناشویی، توجه به عوامل درون فردی که بر رفتارهای بین فردی تاثیر می گذارد اهمیت ویژه ای دارد؛ در این زمینه، پژوهش حاضر به بررسی نقش خودگویی در پیش بینی دل زدگی زناشویی پرداخته است. روش: جامعه آماری این پژوهش، افرادی است که بیش از دو سال از ازدواج آن ها گذشته است که از بین آن ها، ۲۲۵ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به پرسش نامه های خودگویی برین تایپ و همکاران و دل زدگی زناشویی پانز پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها، شاخص های آنار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام با برنامه SPSS-۲۶ به کار گرفته شد. نتایج: میان مولفه های خودگویی و دل زدگی زناشویی، رابطه معناداری به دست آمد (P<۰/۰۱). همچنین متغیر خودگویی و مولفه های ارزیابی اجتماعی، خودمدیریتی و خود انتقادی به ترتیب ۹، ۱۶، ۹ و ۱۸ درصد از واریانس دل زدگی زناشویی را تبیین کردند. بحث: با توجه به نتایج حاضر، می توان پیشنهاد داد که آموزش خودگویی های مثبت و کنترل خودانتقادی را در بسته های آموزشی، جهت پیش گیری و یا درمان دل زدگی زناشویی قرارداد تا به تحکیم و انسجام خانواده، کمک کند.

کلیدواژه ها:

خودگویی ، دل زدگی زناشویی ، خود انتقادی ، ارزیابی اجتماعی و خودمدیریتی

نویسندگان

حسین آشیانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، روان شناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی

معصومه ضرابی

دانشجوی کارشناسی ارشد، روان شناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی

نیلوفر میکاییلی

استاد گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی