بررسی تاثیر محرک های توصیه الکترونیک بر پذیرش بانکداری همراه و اعتماد اولیه (مورد مطالعه : مشتریان بانک پارسیان)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 393

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICDBM01_009

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1400

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی تاثیر محرک های توصیه الکترونیک (کیفیت استدلال، ارزش، سازگاری و حجم) بر پذیرش بانکداری همراه و اعتماد اولیه در میان مشتریان بانک پارسیان شعب شهر تهران پرداخته شد. پژوهش حاضر با روش همبستگی بر اساس مشاهده های پس رویدادی و با تحلیل رگرسیون از نوع معادلات ساختاری اقدام به پیش بینی متغیر وابسته از طریق مجموعه ای از متغیرهای مستقل و میانجی نموده است. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان بانک پارسیان است. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه ای طراحی در میان مشتریان بانک مذکور توزیع شد و روش نمونه گیری، اتفاقی از نوع خوشه ای ساده بوده است و تعداد نمونه۵۰۶ نفر بوده است. نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش لیزرل بود. نتایج نشان می دهد پذیرش بانکداری همراه بانک پارسیان از طریق تقویت کیفیت استدلال محرک های توصیه الکترونیک، ارزش، سازگاری و درگیری مشتریان افزایش می یابد ولی حجم نظرات بر پذیرش بانکداری همراه تاثیر ندارد. همچنین اعتماد اولیه مشتریان بانک پارسیان از طریق تقویت درگیری مشتریان، کیفیت استدلال محرک های توصیه الکترونیک، ارزش، سازگاری و حجم نظرات افزایش می یابد. کیفیت استدلال محرک های توصیه الکترونیک، اعتماد اولیه، ارزش، حجم نظرات و سازگاری نیز از طریق تقویت درگیری مشتریان افزایش می یابد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ابراهیم زارع پور نصیرابادی

عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

علیرضا یوزباشی

عضوهیات علمی دانشگاه ایرانیان

مینا آذربایجانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه ایرانیان

ناهید ساروی مقدم

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی فروردین قائم شهر