بررسی تاثیر ساختار جدید سازمانی و مدیریت منابع انسانی در ایجاد تعارض سازمانی در شرکت آب و فاضلاب با تاکید بر ادغام شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 293

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB08_034

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1400

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ساختار جدید سازمانی و مدیریت منابع انسانی در ایجاد تعارض سازمانی در شرکت آب و فاضلاب با تاکید بر ادغام شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری، انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر دادهها کمی و از نظر روش اجرای پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه کارکنان شرکت آب و فاضلاب در سال ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ بوده اند که از میان آنها ۱۱۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. اطلاعات با دو روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شد. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه از نرم افزار آماری SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد، ساختار جدید سازمانی در ایجاد تعارض سازمانی در شرکت آب و فاضلاب با تاکید بر ادغام شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری، تاثیر معنادار داشته است. همچنین نتایج نشان داد، مدیریت منابع انسانی در ایجاد تعارض سازمانی در شرکت آب و فاضلاب با تاکید بر ادغام شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری، تاثیر معنادار داشته است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی عبدی

کارشناسی ارشد، مهندسی مدیریت اجرایی