آموزش بالینی رویکردی موثر در تغییر دانش، نگرش و مهارت پرستاران در خصوص نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به آنژین صدری

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 495

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JANF-20-1_004

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: نحوه صحیح مراقبت از بیماران قلبی به خصوص بیماران مبتلا به آنژین صدری به اندازه ای ضروری است که اطلاع ازآن می تواند نجا تبخش جان یک انسان باشد. به همین دلیل برنامه ریزان آموزشی در پی یافتن روش های آموزشی جدید جهتپیشرفت پرستاران هستند. در این مطالعه، به بررسی نقش آموزش بالینی در تغییر دانش، نگرش و مهارت پرستاران در نحوه مراقبتاز بیماران مبتلا به آنژین صدری پرداخته شده است.مواد و روش ها: در این مقاله مروری، در بازه زمانی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ، مقالات با کلید واژه های آموزش بالینی، آنژین صدری،پرستار، دانش، مهارت و نگرش و کلید واژه های انگلیسی Education, Angina pectoris, Knowledge Clinical skill, Attitude در منابعاینترنتی و پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar, Elsevier, SID, PubMed Scopus, IranMedex و همچنین در منابع کتابخانه ای و نشریاتایرانی در حیطه آموزش پرستاری جستجو و از نتایج مقالاتی که ارتباط بیشتری با موضوع مورد مطالعه داشتند، استفاده گردید.یافته ها: یادگیری موثر در امر آموزش بیش از هر چیز نتیجه آموزش صحیح است که در یک محیط مناسب از طریق روش هایخلاق و جدید به دست آید. بنابراین باید از روش های صحیح و موثر جهت بالا بردن کیفیت آموزش استفاده کرد. شواهد حاکیاز آن است که استفاده از رویکرد آموزش بالینی نقش چشمگیری در افزایش دانش، نگرش و مهارت های عملی پرستاران دارد ومی توان گفت نسبت به روش های سنتی آموزش ارجح است.بحث و نتیجه گیری: اهمیت بکارگیری شیوه های نوین و خلاق آموزشی از جمله آموزش بالینی در مطالعات مختلف به تاییدرسیده است. گرچه آموزش سخنرانی و بالینی باعث تغییر مثبت در دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بخش اورژانس می شود،ولی تاثیر آموزش بالینی نسبت به سخنرانی ماندگارتر و اثربخش تر است. انجام مطالعات در خصوص مقایسه اثربخشی رو شهایسنتی و نوین آموزشی توصیه می شود.

نویسندگان

رضا یوسفی

دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری اورژانس، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

زهرا فارسی

دکترای تخصصی پرستاری، دانشیار، گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

ناهید رجایی

کارشناس ارشد پرستاری، گروه مادر و نوزاد، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران