شناسایی و اولویت بندی منابع درآمدی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری های استان مرکزی (مورد مطالعه: شهرداری شهرهای اراک، ساوه، فرمهین،آشتیان و محلات)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 544

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TCCONF04_022

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1400

چکیده مقاله:

امروزه اولین و مهمترین محدودیت برای حل مسائل روز افزون شهری و ناکارآمدی خدمات رسانی بویژه در شهرهای ملل درحالتو سعه از جمله ایران، فقدان منابع مالی پایدار و م ستمر، نظام ناکارآمد مدیریت و برنامه ریزی هزینه ا ست که در نهایت به عدمموفقیت چشم اندازهای پیش بینی شده ی شهری و نار ضایتی شهروندان منتهی می شود. بنابراین ضرورت مطالعات بیشتر در اینزمینه از اهمیت بالایی جهت پایداری درآمد و ایجاد کیفیت مناسب زندگی برای شهروندان برخوردار است که در این مسیر، نگاهنو به منابع درآمدی پایدار در شهرداریها، مت ضمن آیندهی رو شن برای شهرها جهت تو سعه و تحقق شهر ایده آل می باشد.درهمین ارتباط پژوهش حاضررر در نظر دارد به مطالعه و شررناخت منابع مالی و راهکارهای درآمدزایی پایدار برای شهرداریشهرهای اراک، ساوه، فرمهین، آشتیان و محلات بپردازد. نوع تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی از نوع کاربردی می باشد.گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی است که در روش میدانی با استفاده از روش دلفی در طی سه مرحله، از خبرگانو متخصصان در این زمینه اطلاعات جمعآوری شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخشعمومی (سود سهام شهرداری در بانک شهر)، ساخت بارانداز، درآمد حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی، ساخت و بهره برداریاز مراکز معاینه فنی و پارکینگ وسایل نقلیه سنگین و بین شهری از مهمترین اولویت بندی منابع درآمدی شهرداری هستند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدجواد حضوری

دانشیار، گروه مدیریت،دانشگاه پیام نور واحد ساوه ، ایران

محمدحسین مشعوفی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار،گرایش استراتژی دانشگاه پیام نور واحد ساوه