بررسی رابطه بین هوش تجاری و عملکرد مالی در شهرداری شاهرود

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 458

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS05_018

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1399

چکیده مقاله:

این تحقیق سعی دارد رابطه بین هوش تجاري و عملکرد مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. جامعه آماري این تحقیق را کارکنان شهرداري شاهرود تشکیل می دهند که حجم نمونه این پژوهش شامل 100 نفر می باشد. روش جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه 31 سؤالی هوش تجاري پروویچ (2012) و پرسشنامه 21 سوالی عملکرد مالی عزیزي (1390) میباشد. همچنین پایایی آنها از طریق ضریب آلفا کرونباخ به ترتیب، پرسشنامه هوش تجاري 0/901 و پرسشنامه عملکرد مالی 0/860 به دست آمده است. روشهاي تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمونهاي آلفاي کرونباخ، کولموگروف – اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون صورت پذیرفت. نتایج آزمون ها نشان داد بین هوش تجاري و عملکرد مالی در شهرداري شاهرود رابطه وجود دارد.

نویسندگان

میثم قربانیان

شهرداری شاهرود

علی اکبر غلامی

شهرداری شاهرود

مرتضی غریب

شهرداری شاهرود

سیدحمید هاشمی

شهرداری شاهرود