بررسی رفتار لرزه ای اتصالات صلب از نوع تیر I به ستون قوطی

رده بندی دیویی: 624/1821
شابک: 978-600-113-273-5
رده بندی کنگره: TA684
شماره کتابشناسی ملی: 7328542
شناسه ملی سند علمی: R-1136000
تاریخ درج در سایت: 11 دی 1399
سال انتشار: 1399
تعداد صفحه: 252
زبان: فارسی
مشاهده: 1,299

فایل این کتاب در 252 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

پیش گفتار کتاب

مهمترین انتظاری که از قاب های خمشی فولادی می رود، تامین شکل پذیری در مواجهه با جابجایی های ناشی از زلزله می باشد. یکی از مکانیزم های متداول در این راستا، ایجاد مفصل های پلاستیک در دو انتهای تیر می باشد تا از تشکیل مفصل در ستون ها که عمدتا منجر به بروز زوال ترد در سازه شده جلوگیری به عمل آید. این موضوع در ستون های قوطی که انتقال نیرو از تیر به ستون در یک مسیر خارج از صفحه رخ می دهد از اهمیت بالایی برخوردار است. انتظار مهم دیگر، از یک سیستم لرزه ای مطلوب، حفظ مقاومت وسختی سایر اجزا می باشد که تامین این امر از طریق جزئیات بندی مناسب سایر اجزا خارج از مواضع شکل پذیر میسر می شود. در این میان اتصالات از نقش بسزایی در جهت تامین پایداری و یکپارچگی کلی سازه و همچنین شکل پذیری مناسب و جلوگیری از شکست های ترد برخوردارند. در واقع اتصالات به عنوان رابطی بین تیرها و ستون ها با داشتن سختی و مقاومت کافی پایداری ثقلی و جانبی سازه را فراهم می نمایند.

فهرست مطالب کتاب

فهرست مطالب عنوان

1- مقدمه و ضرورت انجام تحقیق

۱ - ۱- مقدمه ۱- ۱- ۱- لزوم توسعه و بهبود اتصالات در کشور

 ۱- ۲ - ۱- بررسی نقاط آسیب پذیر در قاب خمشی فولادی ساخته شده در ایران

۲ - ۱- جمع بندی مطالب، تعیین نیازها و ضرورت انجام تحقیق

٢- اصول طراحی و تائید صلاحیت اتصالات صلب قاب های خمشی و مرور بر ادبیات فنی

۱ - ۲ - مقدمه

۱ - ۱ - ۲ - مطالعات انجام شده در داخل کشور بر روی اتصال تیر به ستون قوطی

۲ - ۱ - ۲ - مطالعات انجام شده در خارج کشور بر روی اتصال تیر به ستون قوطی

۲ - ۲- اصول طراحی اتصالات قاب های خمشی فولادی

۱ - ۲ - ۲ - مقدمه

۲ - ۲ - ۲ - تعیین مکانیزم های غیر خطی در قاب و اتصال

۳ - ۲- تائید صلاحیت اتصالات صلب قاب های خمشی فولادی

۱ - ۳ - ۲ - مقدمه

۲ - ۳ - ۲ - ابزاربندی و اندازه گیری ها

۳ - ۳ - ۲ - تاریخچه بارگذاری

۳ - ۲ -- ضوابط پذیرش ٣- مطالعات آزمایشگاهی

۱ - ۳- اتصالات مستقیم

۱ - ۱ - ۳ - چگونگی ساخت اتصالات مستقیم

۱ - ۱ - ۱ - ۳ - جزئیات ساخت اتصال مستقیم با مقطع ثابت

۲ - ۱ - ۱ - ۳ - جزئیات ساخت اتصال مستقیم با مقطع افزایش یافته در بال

۲ - ۱ - ۳ - طراحی اتصالات مستقیم

۱ - ۲ - ۱ - ۳ - ضوابط عمومی در طراحی قاب های خمشی ویژه

۲ - ۲ - ۱ - ۳ - طراحی اتصال مستقیم با مقطع ثابت

 


۳ - ۱ - ۳ - مطالعات آزمایشگاهی اتصالات مستقیم

۱ - ۳ - ۱ - ۳ - بررسی مشاهدات آزمایشگاهی اتصالات مستقیم

۱ - ۱ - ۳ - ۱ - ۳ - نمونه های اتصال مستقیم با مقطع ثابت در گروه اتصالات کوچک

۲ - ۱ - ۳ - ۱ - ۳ - نمونه های اتصال مستقیم با مقطع ثابت در گروه اتصالات متوسط

۳ - ۱ - ۳ - ۱ - ۳ - نمونه های اتصال مستقیم با مقطع ثابت در گروه اتصالات بزرگی

۲ - ۳ - ۱ - ۳ - بررسی مشاهدات آزمایشگاهی اتصال مستقیم با مقطع افزایش یافته در بال

1 - 3- - ارزیابی لرزه ای اتصالات مستقیم

۱ - ۶ - ۱ - ۳ - ارزیابی لرزه ای اتصال مستقیم با مقطع ثابت

۲ - ۶ - ۱ - ۳ - ارزیابی لرزه ای اتصال مستقیم با مقطع افزایش یافته در بال (اتصال متوسط) ۱۰۳

۵ - ۱ - ۳ - بررسی رفتار اتصالات مستقیم در محدوده مفصل پلاستیک

۱ - ۵ - ۱ - ۳ - بررسی رفتار اتصال مستقیم با مقطع ثابت در محدوده مفصل پلاستیک 106

۲ - ۵ - ۱ - ۳ - بررسی رفتار اتصال مستقیم با مقطع افزایش یافته در محدوده مفصل پلاستیک

1 - 1 - 3 - بررسی رفتار چشمه اتصال در اتصال مستقیم

1 - 1 - 1 - 3 - بررسی رفتار چشمه اتصال در اتصال مستقیم با مقطع ثابت

۲ - ۱ - ۱ - ۳ - بررسی رفتار چشمه اتصال در اتصال مستقیم با مقطع افزایش یافته در بالا

۲ - ۳- اتصالات غير مستقيم با ورق های فوقانی و تحتانی

۱ - ۲ - ۳ - چگونگی ساخت اتصالات غير مستقیم به ستون قوطی

۲ - ۲ - ۳ - طراحی اتصالات غير مستقيم با ورق فوقانی و تحتانی

۱ - ۲ - ۲ - ۳ - تعیین نیروهای طراحی

۲ - ۲ - ۲ - ۳ - طراحی جوش های اتصال

۱ - ۲ - ۲ - ۲ - ۳ - طراحی جوش ورق فوقانی

۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۳ - طراحی جوش ورق تحتانی

۳ - ۲ - ۲ - ۲ - ۳ - طراحی جوش ورق اتصال جان

۳ - ۲ - ۳ - بررسی مشاهدات آزمایشگاهی اتصال غير مستقيم با ورق فوقانی و تحتانی

۱ - ۳ - ۲ - ۳ - نمونه های اتصال غیر مستقیم در گروه اتصالات کوچک

۲ - ۳ - ۲ - ۳ - نمونه های اتصال غیر مستقیم در گروه اتصالات متوسط

۳ - ۳ - ۲ - ۳ - نمونه های اتصال غیر مستقیم در گروه اتصالات بزرگ

4 - ۲ - ۳ - ارزیابی لرزه ای اتصال غير مستقيم با ورق های فوقانی و تحتانی

 


۵ - ۲ - ۳ - بررسی رفتار اتصال غیر مستقیم در محدوده مفصل پلاستیک

۱ - ۲ - ۳ - بررسی رفتار چشمه اتصال غير مستقيم با ورق فوقانی و تحتانی

۳ - ۳- مقایسه لرزه ای اتصال غير مستقيم با ورق فوقانی و تحتانی با اتصالات مستقیم - مطالعات عددی بر روی اتصالات خمشی تیر به ستون قوطی

-1- مقدمه ۲ - 4- اعتبار سنجی مدل های عددی

-۱ - ۲- هندسه مدل و معرفی المان تحلیلی

-۲ - ۲ - خصوصیات مصالح

۳ - ۲ - 4 - مقایسه نتایج تحلیلی با نمونه های آزمایشگاهی

3 - 4- مطالعات عددی بر روی عملکرد چشمه اتصال ستون قوطی تحت خمش دو محوره

1 - 3 - 4 - بررسی ضوابط طراحی ارائه شده در خصوص تعیین مقاومت چشمه اتصال

۲ - ۳ - 4 - بررسی تحلیلی چشمه اتصال تحت خمش دو محوره - ۱

- ۲ - ۳ - میزان مشارکت چشمه اتصال در تغییر شکل پلاستیک تحت خمش دو محوره - ۲

- ۲ - ۳ - بررسی عملکرد ورق پیوستگی تحت خمش دو محوره

-- مطالعات عددی بر روی رفتار اتصال مستقیم تحت بارگذاری های چند جهته

- -1- میزان مشارکت چشمه اتصال در تغییر شکل پلاستیک تحت بارگذاری های چند جهته

- -۱ - ۱- بررسی مقاومت چشمه اتصال بر روی تغییر شکل برشی آن

- -۲ - ۱- بررسی مقاومت چشمه اتصال بر روی شکست ترد اتصال

- -۳ - ۱- بررسی مقاومت چشمه اتصال بر روی توزیع پلاستیسیته بر روی بال تیر

۲ - 4 - 4 - بررسی اثر هندسه ورق پیوستگی بر روی عملکرد آن تحت بارگذاری های چند جهته

-4-5 مطالعات عددی بر روی هندسه ورق فوقانی به شکل انگشتی در اتصال غیر مستقیم

5- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نمایش کامل متن