بررسی عملکرد حسگرهای خودتشخیص بتنی به عنوان حسگر دما

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 81

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCICI15_053

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1402

چکیده مقاله:

حسگرهای بتنی با قابلیت خودتشخیصی، قابلیت نظارت و ارزیابی سلامت خود را دارند؛ عملکرد و پاسخ این حسگرها در سازه های پراهمیت، به ویژه زیرساخت های بتنی، بسیار حائز اهمیت است. تغییرات در حسگر بتن ممکن است ناشی از نیروهای خارجی یا اقداماتمحیطی باشند به نحوی که باعث آشفتگی در شبکه رسانایی میشوند. با استفاده از این اصل، میتوان تنش (یا نیرو)، کرنش (یا تغییرشکل)، ترک، آسیب، دما و رطوبت را در شرایط استاتیکی و دینامیکی تشخیص داد. برای بررسی دقیق رفتار و عملکرد حسگره ای بتنی وافزایش اعتبار خروج یهای این نوع حسگر، لازم است متغیره ای تاثیرگذار بر رفتار حسگرشناسایی و شرایط م حیطی از جمله دما و رطوبتبا دقت بالا و پا یدا ری طولانی مدت انداز هگیری شوند. در این تحقیق به بررسی عملکرد پاسخ حسگره ای بتنی در شرایط دمایی متفاوتتحت تاثیر شرایط گرمایشی و سرما یشی در بازه ی (- ۱۸ تا ۸۰ + درجه سانتیگراد) پرداخته شده است از طرفی با تعبیه این حسگر درملات بتن روند تغییرات الکتریکی و پاسخ حسگر در ۶ ساعت اول بت نریزی برداشت و دقت برداشت حسگر توسط مقایسه با مقادیربرداشت شده توسط حسگرهای فوق حساس PT۱۰۰ ارزیابی شد. نتایج نشان میدهد که دما با مقاومت الکتریکی رابطه معکوس دارد واین اثر در زمینه کاربردی حسگرهای بتنی به جهت استفاده در مناظق با شرایط دمایی شدید امروزه مورد توجه بسیاری از محققین قرارگرفته است . در این راستا گرمای فرایند هیدراسیون سیمان توسط حسگرهای بتنی و حسگر PT۱۰۰ اندازه گیری شد. نتایج نشان دهندهقابلیت بالای حسگرهای بتنی در تشخیص تغییرات حرارت بتن ناشی از فرایند هیدراسیون سیمان را نشان می دهد.

نویسندگان

فاطمه پاخیزه زن

دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران، ایران

مصطفی آدرسی

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

مجتبی کریمایی

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران