بررسی تاثیر شایسته سالاری بر انگیزش شغلی و رضایت شغلی کارکنان شهرداری ها (مورد مطالعه: شهرداری های استان ایلام)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 375

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF06_176

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1399

چکیده مقاله:

دنیای امروز دنیای سازمان ها است و متولیان این سازمان ها، انسان ها هستند. به عبارتی فلسفهوجودی سازمان متکی به حیات انسانی است .از آنجا که انسان مهم ترین، ارزشمندترین وحیاتیترین دارایی و سرمایه هر سازمان محسوب می شود و قادر است موجب موفقیت یا عدم موفقیتسازمان گردد، هر سازمان رویکرد خاصی را برای نگهداری و توجه به الگوی انگیزشی کارکنان، درنظر می گیرد. چنانچه رضایت کارکنان در سازمان برقرار باشد انگیزه، تعهد و پیشرفت آن در سازمانبیشتر خواهد بود. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر شایسته سالاری بر انگیزش شغلی و رضایتشغلی کارکنان شهرداری ها در استان ایلام بود. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی،از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق را - کلیه کارکنانشهرداری استان ایلام تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی است وحجم نمونه را 100 نفر به دست می آوریم. برای اندازه گیری متغیرهای این تحقیق، از پرسشنامهاستفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که شایسته سالاری بر انگیزش شغلی در شهرداری های استان ایلام تاثیر معناداری وجود دارد.شایسته سالاری بر رضایت شغلی در شهرداری های استان ایلام تاثیر معناداری وجود دارد.