بررسی زمین لغزش باریکان 1(رفتارسنجی)

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,603

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE06_336_6636606012

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1384

چکیده مقاله:

لغزش زمین از جمله حوادث طبیعی بشمار م یرود که بعلل گوناگون سالانه خسارتهای جانی و مالی قابل توجهی به جوامع انسانی وارد م یسازد. گزارشات مربوط به لغزش زمین و خسارتهای مربوطه طی چند سال گذشته در منطقة باریکان طالقان در فاصلة 120 کیلومتری از تهران، منجر به انجام تحقیقاتی در زمینة بررسی علل و نحوة گسترش لغزش زمین در این منطقه گردید. مشاهدات اولیه وجود ترکهای کششی و اسکارپهای بوجود آمده در سطح و باز شدگیهای دیوارهای منازل و باغها همگی حرکت زمین را تأیید نمود هاست. بمنظور رفتار سنجی حرکت سطحی در این منطقه اقدام به کا رگذاری 15 نقطة قرائت در محدود های به وسعت تقریبی 50 هکتار و ثبت حرکات این نقاط از طریق نقشه برداری در فواصل زمانی مشخص نسبت به نقطة مبنایی واقع در ارتقاعات مجاور روستا و خارج از ناحیة تأثیر لغزش طی 8 متوالی ماه گردید.در قسمت دوم این مقاله آنالیز پایداری روستا و مقایسة نتایج آن با رفتارسنجی، همراه با بررسیهای مربوط به روشهای مناسب پایدارسازی روستا ارائه شده است.

نویسندگان

مسعود صمیمی

کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

نادر شریعتمداری

استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

محمدهادی داودی

عضو هیئت علمی م.ت.خ.آ، وزارت جهاد کشاورزی، تهران