بررسی رابطه ابعاد مدیریت زمان با مدیریت استرس در کارمندان شهرداری کرج

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,038

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM01_171

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی بررسی رابطه ابعاد مدیریت زمان با مدیریت استرس در کارمندان شهرداری کرج سال 1398میباشد، پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی -پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری کلیه کارکنان شهرداری میباشد، با توجه به محدود بودن حجم جامعه، به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران بهره مند گردید، به طور تصادفی ساده 224 پرسشنامه بین کارکنان توزیع گردیده است روایی و پایایی تحقیق بترتیب از طریق روایی محتوا و آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت، نتایج حاصل از تحلیل داده ها با نرم افزار spss20 نشان داد بین هدف گذاری و مدیریت استرس رابطه معناداری وجود دارد.بین اولویت بندی اهداف و مدیریت استرس رابطه معناداری وجود دارد.بین برنامه ریزی عملیاتی و مدیریت استرس رابطه معناداری وجود دارد.بین مدیریت جلسات و مدیریت استرس رابطه معناداری وجود دارد.بین تفویض اختیار و مدیریت استرس رابطه معناداری وجود دارد.بین مدیریت ارتباطات و مدیریت استرس رابطه معناداری وجود دارد.

نویسندگان

فریده ملیحه

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، مدیریت پروژه ، گروه مدیریت ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان ، قزوین ، ایران

محمود صمدی

دکتری مدیریت بازرگانی ، گروه مدیریت ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان ، قزوین ، ایران

کامیار کاوش

استادیار مدیریت بازرگانی ، گروه مدیریت ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان ، قزوین ، ایران