راتطه کیفیت زندگی تا اضطراب مرگ در سالمندان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 412

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCHOLOGY03_033

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

چکیده مقاله:

هدف پژوهش بررسی رابطه کیفیت زندگی با اضطراب مرگ در سالمندان بود. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه سالمندان آسایشگاه سالمندان رشد در سال 1397 بودند. بر این اساس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، نمونه ای به حجم 224 نفر انتخاب شدند. پرسشنامه های پژوهش عبارت بودند از مقیاس کیفیت زندگی و اضطراب مرگ. فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های آماری همبستگی تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد همبستگی معناداری بین اضطراب مرگ سالمندان با کیفیت زندگی (ضریب همبستگی: 0/545-) وجود دارد.

نویسندگان

حسانه طلب نوازسوقه

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، ایران

مجید برادران

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور واحد رشت، ایران