بررسی رابطه سلامت روان و راههای مقابله با استرس در دانشجویان موسسه آموزش عالی امین

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 649

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMIN-4-1_004

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت روان و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان (دختر و پسر) میباشد. ابزارهای پژوهش شامل دو نوع پرسشنامه ی سلامت روانی و مقیاس راهبردهای مقابله ای می باشد. پرسشنامهسلامت روان 28 ماده ای و دارای 4 مقیاس به ترتیب زیر است:الف) نشانگان جمسانی، ب) نشانگاه اضطرابی و بی خوابی، ج) اختلال در کارکردهای اجتماعی، د) نشانگانافسردگی و مقیاس راهبردهای مقابله ای که یک مقیاس چند بعدی است و راه هایی که مردم به تندیدگی پاسخ میدهند را بررسی می کند. پرسشنامه مزبور 60 سوالی و 15 مقیاس مقابله ای را می سنجد. با توجه به نتایج تحقیقیمشخص شد که سلامت روان در پسران بیشتر از دختران می باشد با توجه به نتایح تحقیق مشخص شد که سلامت رواندر پسران بیشتر از دختران می باشد ولی میانگین نمرات میزان راهبردهای مقابله ای استرس دانشجویان دختر از میانگیننمرات راهبردهای مقابله ای استرس دانشجویان پسر بالاتر است. همچنین نتایج نشان می دهد که بین راهبردهای مقابلهبا استرس و افسردگی و اضطراب ارتباط معنادار وجود دارد اما بین سلامت روان به طور کلی راهبردهای مقابله بااسترس در بین دانشجویان ارتباط معناداری مشاهده نشده است یعنی هر چقدر استفاده از راهبردهای مقابله ای با استرسبیشتر باشد سلامت روانی آنها بیشتر نخواهد شد زیرا باید مقیاس های مثبیت در بعدهای مسیله دار و متمرکز بر عاطفهپاسخ بیشتر و مقیاس های منفی بر بعد راهبرد اجتنابی پاسخ کمتر داشته باشند.

کلیدواژه ها:

سلامت روان ، راهبردهای مقابله با استرس ، دانشجویان ، مقدمه

نویسندگان

مهوش جعفری

کارشناس رونشناسی موسسه آموزش عالی امین

شیرین تبعه امامی

دکترای روانشناسی.مدرس موسسه آموزش عالی امین