مقالات نشریه هواشناسی و علوم جو، دوره 2، شماره 3 منتشر شد

دوشنبه، 12 دی، 1401
مقالات نشریه هواشناسی و علوم جو، دوره 2، شماره 3 منتشر شد
مجموعه مقالات نشریه هواشناسی و علوم جو، دوره 2، شماره 3 که در سال 1398 منتشر شده بود با تعداد 6 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
نشریه هواشناسی و علوم جو (Journal of Meteorology and Atmospheric Sciences) توسط انجمن هواشناسی ایران به صورت فصلی از سال 1397 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 2، شماره 3 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. تحلیل مکانی احتمال رخداد بارش در ایران در فازهای مختلف سیگنال اقلیمی مادن-جولیان


2. پس پردازش خروجی مدل WRF به روش میانگین لغزان برای دما، دمای نقطه شبنم، دمای بیشینه و دمای کمینه، در ایستگاه هواشناسی فرودگاه رشت


3. مطالعه بی هنجاری الگوهای فشار و بارش پائیزه ایران در حالت های مختلف تغییر فاز انسو با شدت های مختلف


4. مطالعه تغییر اقلیم در استان گیلان و بررسی آن با نمایه های اقلیمی فرین در فراسنج بارش و تعدادی دیگر از فراسنج ها


5. بررسی اثر تغییر اقلیم بر تولید انگور بی دانه سفید در دوره(۲۰۵۰-۲۰۲۰) با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری برونداد مدل) HADCM۳مطالعه موردی: ایستگاه گلمکان)


6. شبیه سازی عددی جریان های ساحلی ناشی از باد در سواحل بندر آستارا