آقای سید علیرضا شجاعی

Seyyed Alireza Shojaei

مشاور رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی / عضو هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

Researcher ID: (88592)

4
1
1
5
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

تالیفات

  • کتاب کپسول مدیریت (چاپ و نشر بازرگانی) - 1397 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • معاون آموزش سازمان مدیریت صنعتی (1399-1402)
  • عضو هیأت مدیره سازمان مدیریت صنعتی (1400-1402)
  • سابقه کار صنعتی در معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت (1391-1392)
  • سابقه کار صنعتی در عضو هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) (1391-1392)
  • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست دانشگاه صنایع و معادن ایران (1400-1402)

سایر موارد

  • ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه