آقای دکتر نعیم بدیعی

Dr. naeim badie

استاد تمام علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181584)

6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور