آقای دکتر مجید سرتیپی

Dr. Majid Sartipi

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (486396)

5
4
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور