آقای دکتر محمدامیر نجفقلی پور

Dr. MohammadAmir Najafgholipour

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (471998)

28
1
1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی