آقای دکتر علیرضا شیخ

Dr. Alireza Sheikh

استادیار دانشکده مدیریت، علم و فناوری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (471833)

18
3
1
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی