تأثیر تبلیغات در رسانه های اجتماعی بر رفتار مشتریان ( مورد مطالعه :مشتریان بانک آینده )

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 668

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IEEM02_040

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1399

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش» تأثیر تبلیغات در رسانه های اجتماعی بر رفتار مشتریان بانک آینده « بود. روش پژوهش ازنظرماهیت مساله ونوع هدف، کاربردی وازنظرشیوه تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه این پژوهش مشتمل بر کلیه مشتریان بانک اینده شعب تهران که صفحه بانک آینده را در شبکه های اجتماعی دنبال می کنند ، و تعدادشان نامحدود بود که 384 نفر طبق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پژوهش (گانووان و هورانگ،(2015 استفاده شد. آزمون آماری مورد استفاده در این تحقیق آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارSMART PLS بود. نتایج نشان داد که، کیفیت استدلال و اعتبار منبع در شبکه های اجتماعی و رسانه بر نگرش مصرف کننده به سودمندی اطلاعات محصولی که در رسانه های اجتماعی تبلیغ شده است ، تأثیر معنی داری دارد.یکپارچگی اجتماعی و نفوذ اجتماعی بر هنجار ذهنی مصرف کننده تأثیر معنی داری دارد.نگرش مصرف کننده به سودمندی اطلاعات و هنجار ذهنی مصرف کننده بر رفتار مشتری ، تأثیر معنی داری دارد. نتایج این مطالعه تأثیر مستقیم و قوی تبلیغات در رسانه های اجتماعی بر رفتار مشتریان را نشان می دهد.

نویسندگان

پویا مصلحی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر تهران

علیرضا شیخ

هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر تهران