خانم الهام صادقپوری

Elham Sadeghpouri

مربی گروه فرش هنراسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (436352)

7
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور