آقای دکتر مهدی سعدوندی

Dr. Mahdi Saedvandi

استادیار گروه آموزشی، معماری دانشکده، معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (414808)

19
16
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی