آقای دکتر محمدعلی فریبرزی عراقی

Dr. Mohamad Ali Fariborzi Araghi

Associate Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Researcher ID: (411586)

25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور