آقای دکتر جهانگیر کبوتری کتج

Dr. Jahangir Kabotari kataj

دانشیار علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (400618)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور