آقای دکتر جواد عالی پور

Dr. Javad Alipour

استادیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (397785)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور