آقای دکتر مرتضی طاهری اردلی

Dr. Morteza Taheri

استادیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (397694)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور