آقای دکتر عباس آقاجانی بزازی

Dr. Abbas Aghajani Bazzazi

استادیار دانشکده:دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی معدن دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (366795)

27
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی