آقای دکتر احسان حیدریان فروشانی

Dr. Ehsan Heydarian-Forushani

استادیار گروه برق-قدرت دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (361539)

8
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی