آقای دکتر علی کوهستانی

Dr. Ali Kuhestani

استادیار گروه برق-مخابرات دانشگاه صنعتی قم

Researcher ID: (361449)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور