آقای دکتر مهرداد آقایی خفری

Dr. Mehrdad Aghaie-Khafri

فرد مهم علمی - Researcher ID: (360539)

51
2
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی