آقای دکتر احمد اکبری

Dr. Ahmad Akbari

استاد دانشکده معماری و هنر گروه:فرش دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347975)

39
5
123
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی