خانم دکتر سارا صعودی

Dr. Sara Soudi

استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (336930)

4
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور