آقای دکتر کریم عبداللهی نژاد

Dr. Karim Abdullahi Nejad

استاد فقه دانشگاه فردوسی مشهد

Researcher ID: (332262)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.