آقای دکتر حسین علی امینی خواه میبدی

Dr. Hossein Ali Aminikhah

فرد مهم علمی - Researcher ID: (330176)

46
2
3

هیئت علمی دانشگاه و فعال در زمینه حسابداری و بازرگانی

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب مدیریت مالی ۱ (انتشارات سید علیزاده یزد) - 1397 - فارسی
  • کتاب مدیریت خرید و سفارشات خارجی (انتشارات سید علیزاده یزد) - 1397 - فارسی
  • کتاب تحلیلی بر مشتری مداری (انتشارات ناقوس فرهنگ یزد) - 1390 - فارسی

سوابق استادی