خانم دکتر مینا زلفی لیقوان

Dr. Mina Zolfi

استاديار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (329952)

13
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی