آقای پروفسور مسعود علی اکبر گلکار

Prof. Masoud Aliakbar Golkar

استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (327829)

47
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی