آقای دکتر علی نجفی

Dr. Ali Najafi

دانشیار بیوانفورماتیک مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی پژوهشکده سیستم بیولوژی مسمویت‌ها دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

Researcher ID: (322014)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور