آقای دکتر محمدرضا بختیارزاده

Dr. Mohammad reza Bakhtiari Zadeh

دانشیار گروه علوم دام و طیور- دانشگاه تهران

Researcher ID: (321997)

2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور