آقای دکتر حمیدرضا بیژن زاده

Dr. Hamidreza Bijanzadeh

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (320184)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور