خانم دکتر تابان باغفلکی

Dr. Taban Baghfalaki

استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (319447)

6
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور