محاسبه هزینه فوت و جرح ناشی از سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از تحلیل بیزی به روش تمایل به پرداخت

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 354

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-8-4_011

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

برای اختصاص منابع در سطح ملی و اطمینان از سطح ایمنی راه محاسبه هزینه کمک به تعیین حجم مشکل کرده و فواید اقتصادیحاصله از پیشگیری از سوانح را نشان می دهد. در مطالعه حاضر با استفاده از روش تمایل به پرداخت هزینه جرح و فوت ناشی ازسوانح ترافیکی سال 1392 با تحلیل بیزی محاسبه شد. در یک مطالعه مقطعی، هزینه جرح و فوت ناشی از سوانح ترافیکی با استفاده ازتحلیل بیزی محاسبه شد. درمجموع 782 نفر از کاربران راه تصادفی انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. پرسشنامه طرح بر اساساستاندارد روش تمایل به پرداخت (ارزش گذاری مشروط، بیان ترجیح، ترجیح آشکار) با لحاظ خطرات درک شده بالاخص در کشورایران تهیه و روایی و پایایی ابزار تعیین شد. پرسشنامه طرح به همراه چهار سناریو برای (سرنشینان، عابران پیاده، رانندگان وسایط نقلیه، موتورسیکلت سواران) جمع آوری شد. میانگین سنی افراد موردبررسی 9/9±3/3 سال بود. مردان 89/3 درصد و زنان 10/7درصد جمعیت موردبررسی را تشکیل می دادند. 47/2 درصد از افراد موردبررسی سابقه تصادف داشته اند و 51/4 درصد از افراددر خانواده خود نیز سابقه تصادف داشتند. هزینه سوانح ترافیکی درمجموع موارد فوت و جرح به میزان1/171/450/232/238/648 ریال معادل 39/048/341/074 دلار بود. تمایل به پرداخت در کاهش خطر در سن 35 و 55 سالگی افزایش نشان داد. یافته ها با استفاده از مدل بیزی نشان داد تمایل به پرداخت با سن، درآمد متوسط و بالا، با لگاریتم کیلومتر سفر،لگاریتم پرداخت روزانه برای کاهش مرگ، لگاریتم پرداخت برای کاهش زمان، با وسیله نقلیه اتوبوس، مینی بوس و سواریمسافرکش، سرنشین معنادار بود. در صد درآمد ناخالص ملی جرح و فوت ناشی از سوانح ترافیکی کشور از آمارهای جهانی بالاتراست. به نظر میرسد اقدامات انجام شده در کاهش سوانح ترافیکی کشور کافی نبوده که نتیجه آن حجم موجود سوانح ترافیکی درکشور است.

نویسندگان

الهه عینی

استادیار، مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

حمید سوری

استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

مجتبی گنجعلی

استاد، دانشکده آمار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

تابان باغفلکی

استادیار، دانشکده آمار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران