آقای دکتر محمدجواد ذوقی

Dr. Mohammad Javad Zoghi

استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (304006)

41
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی