آقای مهدی وجودی

Mehdi Vojoudi

مدیر مسئول پایگاه سیویلیکا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (3)

5
2

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

تحصیلات تخصصی