آقای دکتر احمدرضا سجادی دهکردی

Dr. Ahmadreza Sajadi dehkordi

استادیار مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (295690)

4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور