آقای دکتر محسن صنیعی

Dr. Mohsen Saniei

دانشیار گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (288886)

76
12
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی